Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование

 • Удостоверението се издава от директора на детската градина
 • Удостоверението се издава на всички деца, завършили задължителното предучилищно образование
 • Не е необходимо подаването на заявление
 • Удостоверението се получава на място в институцията лично от родител/настойник на ученика или чрез упълномощено лице.
 • Услугата не се предоставя по електронен път
 • Срок на действие на документа: безсрочен
 • Такси: не се дължат
За повече информация, прочетете пълния текст относно процедурата по издаване на Удостоверението.

Отказ за издаване на удостоверение може да бъде обжалван пред Административен съд

 

Издаване на дубликат на удостоверения за завършено предучилищно образовани

 • Дубликатът на Удостоверението се издава от директора на детската градина, от която е издаден оригиналният документ*
 • Необходими документи:
 1. Заявление за издаване на дубликат
 2. Документ за промяна на имената (ако е приложимо)
 • Заявлението за издаване на дубликат се подава лично или чрез пълномощник.
 • Готовият дубликат се получава на място в институцията лично от родител/настойник на ученика или чрез упълномощено лице.
 • Услугата не се предоставя по електронен път
 • Срок на действие на документа: безсрочен
 • Такси: не се дължат

За повече информация, прочетете пълния текст относно процедурата по издаване на Дубликати на Удостоверението.

Отказ за издаване на удостоверение може да бъде обжалван пред Административен съд