Проект BG05M2ОP001-3.005-0004
„Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Основна цел– Основната цел на проекта е навременното ранно обхващане и образователното приобщаване на деца от уязвимите групи в предучилищното образование, подкрепа на достъпа им до качествено образование, подкрепа на социалното им приемане и сближаване за изграждането им като пълноценни граждани и за успешна професионална, социална и личностна реализация.

 ДГ „Радост“ с. Оризаре, СЕ ВКЛЮЧИ  В ПРОЕКТА:

  • По Дейност 1. Допълнително изучаване на български език.
  • По Дейност 2.1. Изплащане на такси на деца, чиито родители получават помощи по реда на Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане/месечни, целеви и еднократни/, по реда на Наредба №РД 07-5/2008г. /целеви помощи за отопление/ и чрез Фонд „Социална закрила“/еднократни помощи/, както и за деца от семейства, които получават семейни помощи за деца по рода на Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи за деца, и по данни на АСП имат декларирани доходи на член от семейството под прага на бедността.
  • По Дейност 2.3. Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи, включително осигуряване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал, осигуряване на учебни материали, пособия, помагала и др.
  • По Дейност 3.2. Обучения на учители за придобиване на знания, умения и компетентности за прилагане на скрининг-тест за ранно оценяване на потребностите на децата от 3 години до 3години и 6 месеца, за определяне на риска от обучителни затруднения и за тяхната превенция.

 

Полезни връзки: