Проект № BG05M2OP001-5.001-0001
„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

През втората половина на 2023г. дейностите по приключилия вече проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ се изпълняват благодарение на  Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

Детската градина участва по Дейност 2:  Предоставяне на обща и/или допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца в предучилищното образование, вкл. на деца от уязвими групи чрез назначаване на допълнителен непедагогически персонал .

Беше назначен един помощник-възпитател, който подпомогна учебния процес и спомагна за приобщаването на децата от уязвимите групи. Активно помагаше и участваше при организацията и провеждането на педагогическия процес с децата. Съдействаше за изграждане на здравно-хигиенни навици, култура и трудови умения, навици за сън, хранене, игра, разходки и развлечения.

Получената финансова подкрепа бе в размер на 7 187,35 лв.

Полезни връзки: